ביטוח צד שלישי

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

בית עסק מעצם טיבעו פועל בזירה רב ממדית שחושפת אותו לתביעות מצד גורמים שונים הנמצאים אתו באינטראקציה או לא, אשר יכולים לטעון כי בית העסק גרם להם נזקים, רכוש ו/או גוף, עקב מעשה ו/או מחדל שלו. זה יכול להיות שכנים ,מזמיני עבודה, ספקים, מבקרים אקראיים או לא וכיו"ב.
מדובר בתביעות אשר יכולות להסתכם בסכומים נכבדים ובמקרים מסוימים הן יכולות להטיל צל על עתידו הכלכלי של בית העסק, עד כדי הפסקת פעילותו.
ביטוח צד שלישי נותן מענה לחשיפה הזאת ולחבות החוקית של בית העסק בכלל ,בכל שטח מדינת ישראל, לרבות זאת הנובעת מפעילות של קבלנים ו/או קבלני משנה הפועלים בשם ולמען בית העסק.
ככלל גם את ביטוח צד שלישי צריך להתאים לעיסוקו ופעילותו של המבוטח. גם בצד של הרחבות לפוליסה(פעילות בחו"ל, ביטוח חריג אחריות מקצועית בגין נזקי גוף וכיו"ב)וגם בצד של "עידון" של חריגי הפוליסה.

העמוד בבנייה