ביטוח עבודות קבלניות

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

מעצם טבעה העבודה הקבלנית כרוכה בסיכון מוגבר , לה ולסביבתה המידית והקרובה, מפאת האינטנסיביות שלה, הגורמים הרבים שמעורבים ו/או שיש להם אינטרס בה, המכשירים ,החומרים וכלי העבודה שמשתמשים בהם ועוד.
הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות נועדה לתת מענה לרוב הסיכונים הנובעים מהעבודות והיא כוללת 3 פרקים עיקריים:
1.ביטוח רכוש – מכסה נזקים פיזיים פתאומיים ולא צפויים לעבודות הפרויקט. הביטוח יכול לכסות רכוש עליו עובדים ו/או סמוך השייך לאחד מהמבוטחים ,אך אינו חלק מהעבודות, שכ"ט של מהנדסים ואדריכלים, הוצאות פינוי הריסות, רכוש במעבר ,אחסון חוץ ועוד.
2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מכסה תביעות שיוגשו כנגד אחד מיחידי המבוטחים עקב עבודות הפרויקט. הביטוח יכול לכסות תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, נזקי גוף עקב שימוש בכלים שאין חובה חוקית לבטח, נזקי רעד והסרת משען, נזקים עקיפים עקב פגיעה
במתקנים תת קרקעיים ועוד
3. ביטוח חבות מעבידים – מכסה את יחידי המבוטח מפני תביעות של עובדים המועסקים בעבודות הפרויקט.

כדאי לדעת

העמוד בבנייה