ביטוח עבודות קבלניות

הגנה לרגעים הכי

מעצם טבעה העבודה הקבלנית כרוכה בסיכון מוגבר , לה ולסביבתה המידית והקרובה, מפאת האינטנסיביות שלה, הגורמים הרבים שמעורבים ו/או שיש להם אינטרס בה, המכשירים ,החומרים וכלי העבודה שמשתמשים בהם ועוד.
הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות נועדה לתת מענה לרוב הסיכונים הנובעים מהעבודות והיא כוללת 3 פרקים עיקריים:
1.ביטוח רכוש – מכסה נזקים פיזיים פתאומיים ולא צפויים לעבודות הפרויקט. הביטוח יכול לכסות רכוש עליו עובדים ו/או סמוך השייך לאחד מהמבוטחים ,אך אינו חלק מהעבודות, שכ"ט של מהנדסים ואדריכלים, הוצאות פינוי הריסות, רכוש במעבר ,אחסון חוץ ועוד.
2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מכסה תביעות שיוגשו כנגד אחד מיחידי המבוטחים עקב עבודות הפרויקט. הביטוח יכול לכסות תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, נזקי גוף עקב שימוש בכלים שאין חובה חוקית לבטח, נזקי רעד והסרת משען, נזקים עקיפים עקב פגיעה
במתקנים תת קרקעיים ועוד
3. ביטוח חבות מעבידים – מכסה את יחידי המבוטח מפני תביעות של עובדים המועסקים בעבודות הפרויקט.

כדאי לדעת

  • סכום הביטוח נקבע על פי שווי העבודות במועד השלמתן.
  • עקב המעורבים ובעלי האינטרס הרבים הרי ששם המבוטח כולל את כולם לרבות מזמיני העבודה, יזמים, קבלנים, קבלני משנה, מפקחים וכיו"ב.
  • מהעבודה הקבלנית נובעים גם סיכוני אחריות מקצועית ואחריות מוצר מומלץ לרכוש את הביטוחים האלה (נערכים בפוליסות נפרדות ובדר"כ למשך שנה ולא מראש לתקופת העבודה)
  • מאחר וענף הקבלנים מתחלק למספר קטגוריות של סיכון(עבודות בנייה, הנדסה אזרחית ותשתית, תמ"א 38,שימור ושיקום מבנים ועוד), הרי שלסוכן הביטוח צריכה להיות יכולת ל"תפור" חליפה ביטוחית מיוחדת לכל קטגוריה וקטגורה. אנו בפלתורס ברמן יודעים לעשות זאת