ביטוח אחריות מקצועית

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את המבוטח מפני כשל בהפעלת שיקול דעת מקצועי עקב מעשה ו/או מחדל, טעות או השמטה, הגורמים נזקים לצדים שלישיים, אך אינם מכוסים בביטוח צד שלישי
(חריג אחריות מקצועית).
בשונה מביטוח אחריות כלפי צד שלישי ביטוח אחריות מקצועית מכסה גם נזקים "ממונים טהורים" שנגרמו לצדי ג' אף שאינם כרוכים בנזק לגוף ו/או רכוש.
ביטוח אחריות מקצועית, בשונה מביטוח צד שלישי, מכסה אך ורק תביעות, שהוגשו בתקופת הביטוח. כיוון שכך יש חשיבות מכרעת לכלול במסגרת ביטוח אחריות מקצועית את אותן תקופות שהיה ביטוח למבוטח במסגרות אחרות או אצל מבטחים אחרים("תקופה רטרואקטיבית").

הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח וכמובן את אחריותו האישית שלו ושל עובדיו ומנהליו. במסגרת הזאת במידה ויש עניין לבטח גם גורמים אחרים ,שאינם עובדי המבוטח, אך פועלים בשרותו ולמענו, יש צורך לקבל את הסכמת המבטח לכך.
ביטוח אחריות מקצועית מוגבל לתחום הטריטוריאלי של מדינת ישראל. במידה והמבוטח פועל בחו"ל צריך לקבל את הסכמת המבטח להרחבה.
ניתן להרחיב את ביטוח אחריות המקצועית שיחול גם על אי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן מסמכים וכיו"ב.

העמוד בבנייה