ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

הגנה לרגעים הכי

חוק החברות חושף את הדירקטורים ונושאי המשרה לתביעות אישיות("הרמת מסך בין התאגיד לנושא המשרה/דירקטור"), והוא מקיף גם מוסדות וגופים ללא כוונות רווח.
כיוון שכך, במקרה של תביעה כנגד הדירקטור/נושא המשרה, ללא ההגנה הביטוחית, הוא עלול למצוא את עצמו לבד, ללא הגב הכלכלי של התאגיד.
כתבי השיפוי שנהוגים בחלק מהפירמות לא יהיו רלבנטיים במקרים של חדלות פירעון.
יוצא מכך שמדובר בביטוח הכרחי לכל דירקטור/נושא ומשרה וצריך להוות תנאי להמשך כהונתו.

כדאי לדעת

  • ביטוח הדירקטורים/נושאי משרה מכסה אך ורק נזקים ממוניים טהורים
  • הביטוח מכסה אך ורק אירועים שהתרחשו בתקופת הביטוח(כולל התקופה הרטרואקטיבית) והתביעה /הודעה בגינם הוגשה באותה תקופה
  • במידה ומתקיימת פעילות בחו"ל יהיה צורך להרחיב את תחומי הטריטוריה והשיפוט.
  • לחברתנו יש את מירב הניסיון בהתאמת הצרכים הביטוחים לפוליסה, לרבות מפרטי הרחבות לפוליסות הסטנדרטיות עם מרבית חברות הביטוח