ביטוח אובדן רווחים משבר מכני

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

אירוע של שבר מכני לא מסתכם עפ"י רוב בנזק הישיר. כתוצאה מהנזק עלולים להיגרם לעסק נזקים תוצאתיים כבדים. לעיתים הנזקים אינם בשום ייחס לנזק הישיר. למשל, נזק למכונה אחת שמהווה במערך הייצור "כצוואר בקבוק" עלול לשבש את כל מערך הייצור של העסק.
מאחר ונזקי אובדן רווחים/תוצאתי משבר מכני לא מכוסים במסגרת ביטוח אובדן רווחים מאש מורחב, הרי שיש לערוך את הביטוח במסגרת נפרדת.
ביטוח אובדן רווחים/תוצאתי כתוצאה משבר מכני מכסה למעשה את הירידה ברווח הגולמי והגדלת הוצאות התפעול של בית העסק ,בתקופת השיפוי, כתוצאה משבר מכני לפריטי רכוש שבוטחו במסגרת ביטוח שבר מכני.

כדאי לדעת

העמוד בבנייה