אזור אישי

כניסה לאזור אישי

כניסה לאזור אישי

למוצרים פנסיונים בלבד

כניסה לאזור אישי

למוצרי פרט בלבד
*באמצעות "אתר הר הביטוח" במשרד האוצר
  • המידע באתר "הר הביטוח" מתייחס לפוליסות הפרטיות שלך בכלל חברות הביטוח, לרבות ביטוחי רכב/דירה, ביטוחי בריאות/חיים, סיעוד/מחלות קשות ותאונות אישיות. כל הנתונים והמידע באתר "הר ביטוח" בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בו.
  • לצורך הזדהות באתר הר הביטוח הנך מתבקש/ת, בין היתר, לציין את תאריך הנפקת תעודת הזהות שלך, על כן מומלץ להצטייד בתעודת הזהות לפני המעבר לאתר. לאחר קבלת הנתונים, ככל שנדרש, אנו נשמח לענות על כל שאלה/הבהרה.